مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال - 16 اسلاید

تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال - 16 اسلاید

تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال

تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال

تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال

تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال

در دوران معاصر تلاش همه سازمانها، از سازمانهاي آموزشی گرفته تا سازمانهاي غیر آموزشی، معطوف به این است که از منابع و امکانات سازمان، به ویژه منابع انسانی به نحو صحیح و درست استفاده کنند، چرا که منابع انسانی از جمله سرمایه هاي سازمانی تلقی می شود. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز از این موضوع مستثنا نبوده و در صددند براي تحقق اهداف خود به شیوه هاي مختلف، از سرمایه انسانی شان، به ویژه اعضاي هیأت علمی استفاده بهینه کنند. از جمله وظایف استادان دانشگاه ها و سنتی ترین کارکرد مراکز آموزش عالی، آموزش است. هدف از آموزش دانشگاهی، تربیت افرادي است که بتوانند در جهانی که به طور روز افزونی در حال تحول و پیچیده شدن است، هوشمندانه و پیشرفته زندگی کنند. براي دستیابی به این هدف دانشگاه ها باید بر راهبردهاي یاددهی و یادگیري تمرکز کنند. (کریمزاده 1384)

تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال

 

موفقیت یا عدم موفقیت برنامه هاي آموزشی دانشگاهها در گرو انتخاب و کاربست بهترین راهبردهاي آموزشی است. یکی از رویکردهاي جدید در یاددهی و یادگیري، رویکرد کار گروهی است، زیرا در نظام آموزش عالی فرایند مولد و مستمر تولید علم، فرایندي جمعی، همیارانه و تیمی است که تبلور چنین شرایطی با تقویت مهارتهاي گروهی و تیمی و توسعه همکاري و همیاري به جاي رقابت و تلاش منفردانه محقق خواهد شد. با توجه به اینکه آموزش هنوز هم از مهمترین دغدغه هاي مراکز آموزش عالی و اعضاي هیأت علمی است و باید به روز گردیده و از استراتژي ها و روش هاي جدیدي در آموزش استفاده شود. یکی از این رویکردها، رویکرد آموزش مشارکتی است که تلاشی است در راستاي تقویت روحیه کار گروهی میان استادان و دانشجویان، و گسترش تعاملات علمی میان استادان. (نیکنشان 1384)

از آموزش مشارکتی تعاریف زیادي بیان شده که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود. کارپنتر و همکاران آموزش مشارکتی را اینگونه تعریف کرده اند: آموزش مشارکتی اغلب اشاره می کند به دو نفر یا بیشتر از مدرسان که به طور مشترك درسی را آموزش می کنند. آموزش مشارکتی را همکاري دو نفر یا بیشتر از مدرسان می دانند، که در برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی در یک یا دو حیطه موضوعی گروهی از فراگیران به یکدیگر کمک می کنند. آنها از تکنیک ها و فنون متنوع آموزش استفاده می کنند و هدفشان کمک به ارتقاي و رشد دیدگاه هاي خود و افزایش یادگیري فراگیران و رشد قابلیت هاي آنهاست. (سلطانی 1384)

تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال

 

منظور از آموزش مشارکتی روشی از آموزش است که دو یا چند نفر از مدرسان با همکاري هم یک درس را برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی می کنند. مفهوم آموزش مشارکتی را الکساندر که به عنوان «پدر مدارس راهنمایی آمریکایی» شناخته شده، اولین بار در کنفرانسی در دانشگاه کرنل که در سال 1963 برگزار شده بود، مطرح کرد. او توانست استراتژيهاي آموزشی مهمی را براي رویکرد آموزش گروهی براي معلمان پیشنهاد کند. آموزش مشارکتی قسمت مهمی از برنامه هاي دانشگاهها از جمله دانشگاه استنفورد در سالهاي اخیر ارائه دروس به شیوه است. در این دانشگاه، علاوه بر حوزه هاي علوم انسانی، حوزه هاي علومی که کاملا مجزا از هم هستند نیز به شیوه مشارکتی، آموخته می شوند و استادان با حوزه هاي تخصصی مجزا از هم آموزش یک واحد درسی را به عهده می گیرند. مفهوم پردازي هاي متعددي که از آموزش مشارکتی شده است، موجب شده صاحبنظران اشکال و سطوح متعددي از آن را بازشناسی و معرفی نمایند.  (ادلی 2009)

آموزش مشارکتی یک راهبرد آموزش در گروه های کوچک است. اما هر آموزشی که با استفاده از گروه صورت می گیرد لزوما نمی تواند آموزش  مشارکتی تلقی گردد. زیرا آموزش مشارکتی الزامات و روش های مخصوص به خود را دارد و تا زمانی که این الزامات در جای خود و به صورت درست انجام نگیرد، نمی توان گفت آموزش مشارکتی صورت پذیرفته است. (براون 1385)      

تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال

                       

وظیفه اصلی معلم ایجاد زمینه ی مشارکت، همکاری، و رفاقت گروهی میان دانش آموزان است. کار او ایجاد رقابت نیست، بلکه ایجاد رفاقت و همکاری و صمیمیت میان آنهاست. فلسفه وجودی تدریس مشارکتی دقیقا به همین سبب است اگرچه، به خاطر وجود برخی ویژگی های فردی از جمله ویژگی های هوشی، شخصیتی، زمینه خانوادگی و...  رقابت میان دانش آموزان ایجاد خواهد شد. اما وظیفه ما به عنوان یک معلم حرفه ای این نیست که به آن دامن بزنیم. بلکه معلم باید تمام تلاش خود را معطوف به این هدف نماید که دانش آموزان موفقیت خود را منوط به موفقیت دیگران بدانند. در واقع به این شعار اعتقاد پیدا کنند که یا همگی غرق می شویم و یا همگی نجات پیدا می کنیم. در این صورت است که دانش آموزان قوی تر، دست دیگر دانش آموزان را خواهند گرفت. (آبری 2004)                                                          

لذا اگر به چند تعریف آموزش مشارکتی نظری بیافکنیم این ایده را در همه تعریف های مربوط به آموزش مشارکتی ملاحظه خواهیم کرد. به عنوان مثال کرامتی به نقل از گوکال آموزش مشارکتی را یک شیوه ی آموزشی می داند که در آن دانش آموزان در قالب گروههای کوچک برای رسیدن به یک هدف مشترک با یکدیگر کار می کنند و علاوه بر این که مسئول یادگیری خود هستند، در برابر یادگیری دیگران نیز احساس مسئولیت می کنند. (راسلین 2010)

به اعتقاد کوهن آموزش مشارکتی به معنای گروه بندی دانش آموزان بر اساس توانایی های مشابه نیست، بلکه بر عکس هر اندازه ناهمگونی اعضای گروه از نظر نژاد، زبان، فرهنگ، هوش و پیشرفت تحصیلی بیشتر باشد، کارایی رویکرد یادگیری مشارکتی بیشتر خواهد بود.  (لویته 2008)

با توجه با تعاریفی که ارائه شد در مجموع می توان به این نتیجه دست یافت که آموزش مشارکتی یک راهبرد توصیه شده برای یادگیری فردی و جمعی است که نه تنها فرد در مقابل یادگیری خود مسئول است بلکه در مقابل یادگیری دیگران نیز مسئول است و معلم می تواند با انعطافی که در ترکیب و اندازه گروه ها بوجود می آورد به یک تدریس اثربخش دست یابد. به طوری که نه تنها دانش آموزان بتوانند با هم کار کنند بلکه یادگیری خود و دیگران را به حداکثر رسانده و از این یادگیری لذت ببرند. (کارپنتر 2007)

متن فوق تنها قسمتی از تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال است؛

برای دانلود کل تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال از لینک زیر استفاده کنید:پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sdgn_2108708_8319.zip41.6k